Categorieën

Download algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn op 20 oktober 2008 het laatst bijgewerkt en vervangen de eerder op deze website geplaatste Algemene Voorwaarden.


Algemene Voorwaarden webshop BADGE-ACCESSOIRES.COM 

BADGE-ACCESSOIRES.COM is eigendom van Card ID Solutions VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg te Maastricht, onder nummer 56841639.

Artikel 1. Algemeen

1.1       Onder 'BADGE-ACCESSOIRES.COM' wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Card ID Solutions VOF, Prins Johan Frisolaan 7, 6241GG Bunde.
 1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met BADGE-ACCESSOIRES.COM voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien BADGE-ACCESSOIRES.COM voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
 1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BADGE-ACCESSOIRES.COM erkend.
 1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk te benaderen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door BADGE-ACCESSOIRES.COM.

 2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden BADGE-ACCESSOIRES.COM eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door BADGE-ACCESSOIRES.COM of een door BADGE-ACCESSOIRES.COM verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
 2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn BADGE-ACCESSOIRES.COM en afnemer hieraan gebonden.
2.4       Aanbiedingen van BADGE-ACCESSOIRES.COM gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       BADGE-ACCESSOIRES.COM kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
2.7       ACCESSOIRES.NL is bevoegd om uitvoerende werkzaamheden te laten uitvoeren door derden en de kosten voor het verrichten van deze werkzaamheden door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging


3.1       Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s, tenzij anders is aangegeven, geldend exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van opdrachtbevestiging. Facturering zal plaatsvinden inclusief de door de Nederlandse van overheidswege opgelegde omzetbelasting en heffingen.
 3.2       BADGE-ACCESSOIRES.COM baseert haar prijzen op basis van kostprijzen welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen volgend op de datum van aanbieding een onvoorziene verhoging hebben ondergaan behoudt BADGE-ACCESSOIRES.COM zich het recht voor deze prijsverhoging richting opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen en/of vooraf uitdrukkelijk is aangegeven, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te annuleren uiterlijk binnen 14 dagen volgend op het tijdstip dat deze hiervan kennis heeft genomen of naar redelijkheid had kunnen nemen. Ontbinding van de overeenkomst zal vervolgens plaatsvinden op het tijdstip waarop de aangegeven prijsverhoging van kracht gaat.  

Artikel 4. Aflevering


4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan BADGE-ACCESSOIRES.COM verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij BADGE-ACCESSOIRES.COM bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
 4.2       De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
 4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
 4.4       Aan de leveringsplicht van BADGE-ACCESSOIRES.COM zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BADGE-ACCESSOIRES.COM geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 
4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd5.1       Een door BADGE-ACCESSOIRES.COM opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van BADGE-ACCESSOIRES.COM zijn, waarna BADGE-ACCESSOIRES.COM zal trachten de levering met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen te doen plaatsvinden. 
5.2       Met de levering aan particulieren op basis van de regels van de koop op afstand zal BADGE-ACCESSOIRES.COM (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding6.1       Onverminderd de rechten van BADGE-ACCESSOIRES.COM op basis van de wet, is BADGE-ACCESSOIRES.COM gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan BADGE-ACCESSOIRES.COM omstandigheden ter kennis komen die BADGE-ACCESSOIRES.COM goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien BADGE-ACCESSOIRES.COM bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen. 
6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan BADGE-ACCESSOIRES.COM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BADGE-ACCESSOIRES.COM bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij BADGE-ACCESSOIRES.COM, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BADGE-ACCESSOIRES.COM heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij BADGE-ACCESSOIRES.COM. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt BADGE-ACCESSOIRES.COM na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 
6.4       Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid 6.3, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals aanpassingen op de door BADGE-ACCESSOIRES.COM aangeboden producten.

Artikel 7. Overmacht7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop BADGE-ACCESSOIRES.COM geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij BADGE-ACCESSOIRES.COM en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 
7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BADGE-ACCESSOIRES.COM de verbintenis had moeten nakomen. BADGE-ACCESSOIRES.COM is in geval van overmacht gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voorduurt. 
7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door BADGE-ACCESSOIRES.COM niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
7.4       Indien BADGE-ACCESSOIRES.COM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie8.1       BADGE-ACCESSOIRES.COM biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 
8.2       BADGE-ACCESSOIRES.COM is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BADGE-ACCESSOIRES.COM) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan BADGE-ACCESSOIRES.COM. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BADGE-ACCESSOIRES.COM schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
8.4       Indien klachten van de afnemer door BADGE-ACCESSOIRES.COM gegrond worden bevonden, zal BADGE-ACCESSOIRES.COM naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BADGE-ACCESSOIRES.COM en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BADGE-ACCESSOIRES.COM) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BADGE-ACCESSOIRES.COM gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BADGE-ACCESSOIRES.COM voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

8.5       BADGE-ACCESSOIRES.COM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6       Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens BADGE-ACCESSOIRES.COM in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BADGE-ACCESSOIRES.COM en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1       Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling 100 % voorafgaande aan de levering van de producten te geschieden. Betaling in termijnen is tenzij door BADGE-ACCESSOIRES.COM anders bepaald niet mogelijk. Alle betalingen dienen conform de overeengekomen betalingscondities te geschieden zonder schuldvergelijk. Het opschorten van betalingen is om generlei reden toegestaan. 
9.2       Bij het betalen op rekening is de afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum van rechtswege onmiddellijk in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
9.3       In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van BADGE-ACCESSOIRES.COM en de verplichtingen van de afnemer jegens BADGE-ACCESSOIRES.COM onmiddellijk opeisbaar. 
9.4       Indien BADGE-ACCESSOIRES.COM haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. 
9.5       Indien BADGE-ACCESSOIRES.COM kan aantonen hogere kosten te heb  ben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1      De eigendom van alle door BADGE-ACCESSOIRES.COM aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij BADGE-ACCESSOIRES.COM zolang de afnemer de vorderingen van BADGE-ACCESSOIRES.COM uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van BADGE-ACCESSOIRES.COM wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
10.2      De door BADGE-ACCESSOIRES.COM geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
10.3      De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
10.4      De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BADGE-ACCESSOIRES.COM of een door BADGE-ACCESSOIRES.COM aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin BADGE-ACCESSOIRES.COM haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
10.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BADGE-ACCESSOIRES.COM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
10.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan BADGE-ACCESSOIRES.COM.

Artikel 11. Privacy
11.1      BADGE-ACCESSOIRES.COM respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door BADGE-ACCESSOIRES.COM niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 
11.2      Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van BADGE-ACCESSOIRES.COM kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen BADGE-ACCESSOIRES.COM (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van BADGE-ACCESSOIRES.COM. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. BADGE-ACCESSOIRES.COM is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van BADGE-ACCESSOIRES.COM, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden,  benadeelt of daaraan schade toebrengt. BADGE-ACCESSOIRES.COM is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 
11.3      BADGE-ACCESSOIRES.COM verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor BADGE-ACCESSOIRES.COM geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten12.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door BADGE-ACCESSOIRES.COM geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij BADGE-ACCESSOIRES.COM en/of haar leveranciers. 
12.2      Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BADGE-ACCESSOIRES.COM is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen  
14.1      De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar de helpdesk van BADGE-ACCESSOIRES.COM op het nummer 043-3654051, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. 

14.2      Alle geschillen die voortvloeien uit transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden bij uitsluiting beslist door een daartoe bevoegde rechter in Maastricht tenzij door BADGE-ACCESSOIRES.COM anders bepaald.

Nieuwsbrief